Dofinansowania ze środków PFRON - PCPR lub OPS

Dofinansowanie do programów komputerowych i sprzętu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia uzyskanie dofinansowania do programów komputerowych lub sprzętu osobom niepełnosprawnym w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

Co to są bariery w komunikowaniu się?

To ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.
Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji.
Konieczność likwidacji barier uzasadniona jest potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, przez co osoba niepełnosprawna powinna uzyskać:

 • możliwość zwiększenia samodzielności i niezależności życiowej,
 • poprawę warunków pracy i nauki,
 • poprawę jakości jej komunikacji społecznego funkcjonowania.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Za osoby niepełnosprawne uważane są takie, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (więcej informacji o orzecznictwie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady ).

Nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu lub jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie?

Wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

 

Gdzie składać wniosek?

Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się jest starosta powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) (lub instytucja równorzędna w mieście na prawach powiatu).

 

Jak wniosek należy złożyć?

"Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się"/PCPR

"Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się"/ OPS

 

Jakie załączniki mogą być wymagane?

 1. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik.
 2. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty/rodzinnego zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (czytelne, w języku polskim zawierające wskazanie do konieczności korzystania z danego sprzętu).
 3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Wnioskodawcą.
 4. Oferta wnioskowanego urządzenia, sprzętu wraz ze specyfikacją
 5. Pełnomocnictwo notarialne bądź postanowienie Sądu o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej niezdolnej do złożenia podpisu lub upoważnienie potwierdzone przez wójta, burmistrza do odbioru środków finansowych
 6. Zaświadczenie szkolne lub z zakładu pracy

Oprócz tego należy mieć ze sobą dowód osobisty.

 

Procedura uzyskania dofinansowania

 • złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do PCPR lub OPS
 • analiza formalna i merytoryczna wniosku przez pracowników PCPR/OPS
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku i wysokości przyznanego dofinansowania
 • podpisanie umowy
 • realizacja przedsięwzięcia
 • dostarczenie do PCPR dokumentów rozliczeniowych
 • informacja do osoby niepełnosprawnej o rozliczeniu umowy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, Poz. 2046),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

 

Jakie programy są najczęściej dofinansowywane?

Programy logopedyczne oraz programy terapeutyczne, sprzęt dla niepełnosprawnych (lupy, klawiatury specjalistyczne, komunikatory, itp. ).

Na blogu

Blog

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup oprogramowania i sprzętu dla niepełnosprawnych w 2024?

23-02-2024
W dzisiejszych czasach dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość swobodnego poruszania się stanowią fundament uczestnictwa w życiu społecznym. Dla osób niepełnosprawnych te aspekty mogą jednak stanowić znaczące bariery, ograniczając ich aktywność zawodową, edukacyjną oraz... Więcej
Jak wyciszyć dziecko - 9 sposobów na wyciszenie dziecka, gdy jest przebodźcowane

Jak wyciszyć dziecko - 9 sposobów na wyciszenie dziecka, gdy jest przebodźcowane

20-12-2023
Żłóbki, przedszkola, ale i dom to miejsca: gdzie dzieci edukują się, rozwijają swoją kreatywność, poznają siebie, ale i mają styczność z innymi osobami, często dla nich początkowo obcymi. To miejsca, w których ciągle coś się dzieje, które dostarczają dzieciom różnych... Więcej
Zabawki terapeutyczne i edukacyjne – mądry pomysł na prezent dla trzylatka, dwulatka i niemowlaka. Co wybrać? Sprawdź 33 pomysły na prezent dla dziecka.

Zabawki terapeutyczne i edukacyjne – mądry pomysł na prezent dla trzylatka, dwulatka i niemowlaka. Co wybrać? Sprawdź 33 pomysły na prezent dla dziecka.

21-11-2023
Wybór zabawki dla dziecka nie jest prostą sprawą. Wie o tym każdy, kto chociaż raz zmierzył się z tym zadaniem. Trudności może przysporzyć już sam pomysł na prezent. Jeśli dodamy do tego ograniczony budżet lub specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka, to stajemy przed... Więcej