Zakupy bez konieczności rejestrowania się!
Bezpłatna dostawa: Paczkomaty InPost - od 100 zł | Kurier 48 - od 300 zł | UPS - od 700 zł Facebook

Comarch ERP OPTIMA

 • Producent: COMARCH
 • Czas realizacji: 1-3 dni

Dodatkowe informacje na temat produktu:

W naszej ofercie znajduje się również inny zintegrowany system ERP: Streamsoft Pro oraz Streamsoft Prestiż pozwalający dodatkowo na zarządzanie produkcją.
Pełna lista systemów zintegrowanych znajduje się pod adresem: Systemy zintegrowane.
Programy te mogą również zostać wykorzystane w biurach rachunkowych.

Można również zapoznać się z innym oprogramowaniem przeznaczonym do prowadzenia i zarządzania firmą. Zobacz programy dla firm.

Aby przetestować działanie i poznać funkcje programów zalecamy pobranie lub zamówienie ich wersji testowych.

 

Informacje ogólne

Nowoczesny zintegrowany system informatyczny kompleksowo wspomagający zarządzanie firmą, obsługę sprzedaży, każdą formę księgowości oraz zarządzanie relacjami z klientem. Dzięki modułowej architekturze system może być dostosowany do potrzeb różnych firm.

W d r o ż e n i a

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy COMARCH. Prowadzimy kompleksowe wdrożenia systemu Optima. Skontaktuj się z nami - dostarczymy wersję demonstracyjną, przekażemy materiały dodatkowe, zademonstrujemy system.

Wszystkie dostępne w programie funkcje pogrupowane są w tzw. moduły zapewniające spójność systemu oraz łatwe dostosowanie do potrzeb niemal każdego przedsiębiorstwa. Zapoznaj się z mini szczegółowo i zdecyduj które z mich są niezbędne Twojej firmie.

Funkcje systemu

Wszystkie funkcje systemu CDN OPT!MA są podzielone na moduły. Każdy z nich oferuje inne funkcje obsługujące różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Księgowość

Moduły księgowe zapewniają obsługę firmy bez względu na przyjęty sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych, a ich zastosowanie usprawnia pracę działu księgowości.

Comarch OPTIMA Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem CDN OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie CDN OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania.

CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe umożliwia:

 • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
 • wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
 • sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych,
 • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów
 • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów,
 • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych CDN OPT!MA,
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

 

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować w module mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. CDN OPT!MA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.

[Powrót]

Comarch OPTIMA Moduł Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. CDN OPT!MA pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisów z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

Moduł Księga Podatkowa to:

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • możliwość wydrukowania rozliczeń rocznych: PIT-36 i PIT-36L,
 • współpraca z modułem Analiz,
 • pełna integracja z pozostałymi modułami.

[Powrót]

Comarch OPTIMA Ten moduł to funkcjonalne narzędzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest znaczne usprawnienie pracy działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów oraz liczenia deklaracji podatkowych.

Podstawowe funkcje modułu to:

 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe,
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • dowolnie definiowalne zestawienia księgowe,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT‑UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych.

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Moduł Księga Handlowa umożliwia ponadto:

 • prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy,
 • księgowanie do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej: Rejestry VAT (możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe),
 • wykorzystanie funkcji schematów księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika w oparciu o własny plan kont),
 • księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc,) przeksięgowania,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe
 • możliwość jednoczesnej pracy na dwóch okresach obrachunkowych,
 • różnego rodzaju zestawienia w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • kontrolę kręgu kosztów,
 • współpracę z modułem Analizy.

 

Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:

 • możliwość zakładania kont walutowych,
 • możliwość księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • możliwość przeglądania dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.

 

[Powrót]

Comarch OPTIMA Moduł Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty/cechy. Pozwalają one np. określić miejsce użytkowania środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • swobodny opis środków trwałych za pomocą definiowanych atrybutów.

[Powrót]

Comarch OPTIMA Moduł CDN OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania szkładników wynagrodzenia oraz uzależnienia ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy.

W module Płace i Kadry dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Płace i Kadry umożliwia przygotowanie deklaracji do PFRON: WN-D i WN-U wraz z imiennymi załącznikami (odpowiednio INF-D-P bądź INF-U-P) w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SODiR Offline.

Program dostępny jest w dwóch wersjach.

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia:

 • roczne ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych
 • możliwość modyfikacji danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc)
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami
 • możliwość wyliczenia kwoty umowy zlecenia od wartości netto do wartości brutto z poziomu formularza umowy
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego
 • obsługa udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto)
 • system pożyczek - podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników
 • seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie również anulowanych wypłat w pierwotnej postaci
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z CDN OPT!MA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych,
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki
 • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin - kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy - jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników
 • pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
 • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia
 • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
 • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom
 • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności

 

[Powrót]

Comarch OPTIMA

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań. Dlatego system CDN OPT!MA wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.

Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie? Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków,
 • jak wygląda preliminarz naszych płatności? Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych,
 • jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami? CDN OPT!MA dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.,
 • co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje? Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

 • rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
 • bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
 • słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu CDN OPT!MA,
 • inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności...
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
 • import części danych z programów serii CDN Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.
 • rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
 • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).

 

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Moduł CDN OPT!MA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystających z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkowach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.

 

[Powrót]


Handel i usługi

Niezależnie od skali prowadzonej działalności, firmy zajmujące się handlem lub świadczeniem usług, znajdą szereg funkcji służących sprawnej obsłudze procesów z tym związanych.

Comarch OPTIMA Moduł Faktury to łatwe wystawianie dokumentów handlowych również w walutach obcych, cennik z dowolną ilością cen, kartoteki kontrahentów wraz indywidualnymi warunkami handlowymi oraz wielowymiarowe rabaty. Moduł dostępny jest w pakiecie promocyjnym CDN OPT!MA START Mikrofirma wraz z modułem Kasa/Bank.

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

 

 • wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, faktur zakupu, paragonów, faktur zakupu od rolnika ryczałtowego, wewnętrznych faktur zakupu i sprzedaży, faktur zaliczkowych
 • fiskalizację paragonów i faktur sprzedaży dla osób fizycznych - współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • faktury korygujące (ilość, wartość, podatek VAT),
 • wystawianie dokumentów związanych z procesem przedsprzedaży - faktur Pro Forma,
 • wystawianie dokumentów w walutach obcych - na dokumencie sprzedaży można określić walutę, rodzaj kursu i aktualny przelicznik,
 • możliwość wydruku faktury wraz ze skojarzonymi dokumentami kasowymi,
 • standardowe formy płatności (gotówka i przelew) oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty oraz inne dowolnie definiowane
 • elastyczną, definiowalną numeracja dokumentów,
 • prowadzenie dowolnej ilości kartotek usług z możliwością podziału na dowolne grupy asortymentowe prezentowane w formie drzewa,
 • obsługę kodów kreskowych.

Moduł Faktury charakteryzuje się dużą swobodą pracy:

 • operacje seryjne (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów)
 • faktury można wystawiać w cenach "od netto" lub "od brutto",
 • dla faktur można ustalić dowolny system numeracji,
 • nieograniczona lista cen w dowolnej walucie,
 • dla każdego kontrahenta można zdefiniować szczegółowe warunki handlowe,
 • wygląd graficzny faktury można dowolne definiować - układ kolumn, nagłówek faktury, umieszczenie logo firmy, dzięki darmowemu generatorowi raportów GenRap,
 • opisywanie cechami (atrybutami) pozycji na dokumencie (towarów) oraz całych dokumentów i kontrahentów,
 • gotowe zestawienia według cech (atrybutów) pozycji na dokumencie i całych dokumentów.

Okno sprzedaży dedykowanej to narzędzie efektywnie podwyższające jakość obsługi stałych klientów. Oprócz możliwości szybkiego wystawienia dokumentów na danego kontrahenta okno to zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące kontrahenta:

 • dane teleadresowe z możliwością podglądu karty kontrahenta,
 • zestawienie rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historię kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historię płatności kontrahenta wraz z prognozą przyszłych,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartość przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analizę w formie wykresu słupkowego sprzedaży za ostatnie 3 miesiące w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • listę zdarzeń CRM dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych z poziomu okna.

Łatwa sprzedaż pozwala na znaczne skrócenie całego procesu wystawiania dokumentów sprzedaży, który ogranicza się do 3 kroków: zaznaczenie zasobów i określenie ilości, wybór dokumentu (faktura, paragon), wybór kontrahenta na dokumencie. Od strony zakupowej można wykorzystać opcję Łatwe zakupy.

CDN OPT!MA wyposażona jest w specjalne alternatywne okno sprzedaży detalicznej - moduł CDN OPT!MA Detal. Okno to przystosowane jest do współpracy z panelami dotykowymi.

System jest dostosowany do przepisów dotyczących wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej umożliwiając m. in. rejestrowanie wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia oraz dostawy, a także transakcji trójstronnych (pośrednictwa sprzedaży).

Specjalną propozycję stanowi dodatkowa aplikacja CDN OPT!MA Ofertowanie, która usprawnia przygotowanie w Microsoft Office Word oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z CDN OPT!MA.

System CDN OPT!MA może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

[Powrót]

Moduł Handel oprócz pełnej funkcjonalności modułu Faktury pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pracując na programie, Użytkownicy prowadzą i zarządzają gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN.

Program umożliwia wystawianie różnego rodzaju dokumentów handlowych i magazynowych: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych.

CDN OPT!MA Handel zapewnia prowadzenie wielu magazynów. Magazyny mogą być prowadzone lokalnie lub w lokalizacjach odległych. Przesyłanie informacji o towarach przesuwanych pomiędzy magazynami odbywa się za pomocą plików.

Użytkownicy CDN OPT!MA dysponują dużą swobodą ustalania schematu obiegu dokumentów w firmie, dzięki możliwości ich przekształcania:

 • Tworzenie faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów magazynowych,
 • Faktura sprzedaży może być tworzona na podstawie rezerwacji przyjętych od klientów,
 • Faktura zakupu może być wygenerowana na podstawie złożonych wcześniej zamówień do dostawców,
 • Wydania i przyjęcia zewnętrzne mogą powstawać automatycznie do dokumentów handlowych (faktur sprzedaży, paragonów, faktur zakupu);
 • Proces sprzedaży może być poprzedzony wystawieniem faktury Pro Forma, na podstawie której można wygenerować zamówienie do dostawcy, rezerwację klienta lub dokument sprzedaży.

Program umożliwia ewidencjonowanie usług, towarów prostych oraz złożonych.

Towary złożone posiadają własne receptury, na podstawie których odbywa się kompletowanie zestawów lub produktów. Kompletacja to uproszczona forma produkcji umożliwiająca wprowadzenie produktów na magazyn, z równoczesnym rozchodem użytych do produkcji składników.

Towary posiadają nieograniczoną ilość cen sprzedaży w PLN oraz dowolnej walucie, rozbudowany system rabatów i indywidualne cenniki klientów. Każdy towar może być przypisany do wielu grup magazynowych, które prezentowane są w formie drzewa.

Jeśli standardowe informacje o towarze są niewystarczające, Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnej listy specjalnych atrybutów, opisujących dany towar. Atrybuty mogą przyjmować formę tekstową, liczbową, daty lub graficzną np. zdjęcie towaru. Wskazane atrybuty mogą być przenoszone na transakcje lub wysyłane do e-sklepu.

Ponadto CDN OPT!MA Handel to:

 • Pełna informacja o stanach magazynowych (ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamówieniach itp.)
 • Wielowalutowość
 • Obsługa faktur zaliczkowych krajowych i zagranicznych
 • Dokumenty wewnątrzunijne
 • Uproszczona obsługa importu
 • Obrót opakowaniami kaucjonowanymi z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie
 • Atrybuty transakcji - możliwość opisania każdego dokumentu/transakcji dowolną ilością dodatkowych cech
 • Zestawienia wg atrybutów transakcji oraz atrybutów towarów
 • Zestawienia obrazujące ruchy towaru na magazynie
 • Historia transakcji towaru oraz kontrahenta
 • Kontrola płatności przeterminowanych, blokada sprzedaży poniżej limitu kredytu
 • Kontrola stanów minimalnych i maksymalnych, generowanie zamówień na brakujące towary
 • Sprzedaż dedykowana - w jednym oknie widoczne najważniejsze informacje o kliencie i wszystkich transakcjach z nim przeprowadzonych.
 • Współpraca z e-sklepem

Rozszerzony moduł CDN OPT!MA Handel Plus.

W porównaniu z wersją standardową zawiera dodatkowo:

 • możliwość przyjęcia i ocechowania konkretnych partii dostawy
 • możliwość wydania towaru ze wskazaniem na dostawy

Te dwie bardzo innowacyjne funkcje to narzedzia dla firm, w których kluczowe znaczenie odgrywa możliwość prowadzenia obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech.

To użytkownik sam decyduje jak wprowadzić towar na magazyn aby w jak najbardziej przejrzysty dla siebie sposób móc go potem rozchodować. Stworzono mechanizm podziału wprowadzanych dostaw na konkretne partie w jednoznaczny i precyzyjny sposób opisane za pomocą cech. W zależności od potrzeb możliwe jest zdefiniowanie aż do 10-u atrybutów dla danej partii. Dodatkowo znacznik obowiązkowości opcjonalnie definiowany podczas tworzenia cech zapewnia pełną kontrolę ze strony programu - blokowana jest możliwość zatwierdzenia dostawy w przypadku braku cech obowiązkowych dla danej partii.

Rozbudowany i płynny mechanizm tworzenia ocechowanych partii dostaw to znaczne usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z którego przyjęcia lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Zapewnia to pełną kontrolę i świadomy wybór konkretnych zasobów podczas prowadzenia obrotu towarami.

[Powrót]

Comarch OPTIMA CDN e-Sklep to innowacyjne rozwiązanie służące do prowadzenia sprzedaż w Internecie. Posiada liczne cechy, które czynią go wyjątkowym oraz niezwykle skutecznym. Zachęcamy do poznania jego możliwości.

Ścisła integracja z Systemami CDN

Podstawowym założeniem działania CDN e-Sklep jest ścisła współpraca z Systemami CDN. Polega ona na dzieleniu się między systemem a sklepem internetowym wspólnymi dla obu informacjami.

Nowoczesny i funkcjonalny interfejs

Intuicyjny, funkcjonalny oraz estetyczny interfejs graficzny to główny wyróżnik CDN e-Sklep. Daje ogromne możliwości właścicielowi sklepu i zachęca Klientów do robienia zakupów.

Dostępność w modelu usługowym

CDN e-Sklep może działać na serwerach Comarch. Decydując się na taką opcję właściciel sklepu internetowego nie musi przejmować się instalacją, infrastrukturą, konserwacją ani aktualizacją programu. Dostępne sa także inne sposoby użytkowania aplikacji.

Narzędzia promocji sklepu

CDN e-Sklep jest zintegrowany z całą gamą narzędzi wpierających promocję oferty sklepu w Internecie. Współpracuje z porównywarkami, pasażami, aukcjami Allegro oraz serwisami płatności.

[Powrót]

CDN OPT!MA Detal to specjalnie zaprojektowane okno obsługujące szybką sprzedaż detaliczną. Jest to aplikacja ściśle powiązana z CDN OPT!MA i mająca na celu uproszczenie pracy sprzedawców do minimum. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz niezwykle czytelny interfejs czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach.

Podstawowe funkcje programu:

 • Sprzedaż
  - Paragony
  - faktury VAT
 • możliwość wyliczania ilości na podstawie wartości
 • możliwość tworzenia dokumentów WKA i PKA - wydanie i przyjęcie opakowań kaucjonowanych
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz ekranami dotykowymi
 • przypisanie kilku form płatności do jednej sprzedaży
 • możliwość rabatowania
 • możliwość pracy kilku sprzedawców
 • rozliczanie sprzedawców
 • rozliczanie kas (KP, KW)
 • dodawanie nowych kontrahentów i poprawianie danych dotychczasowych
 • pełna integracja z programem CDN OPT!MA

 

[Powrót]

Moduł CDN OPT!MA Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych oraz planowanie pracy serwisantów.

Moduł odpowiada potrzebom małych punktów serwisowych. W zależności od potrzeb firmy w module CDN OPT!MA Serwis można:

 • prowadzić kartoteki urządzeń serwisowanych (w podziale na rodzaje),
 • swobodnie opisywać urządzenia serwisowane cechami (atrybutami), w tym również obowiązkowymi (np. wymagane jest podanie numeru seryjnego),
 • rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i "w toku") i opisywać cechami,
 • harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności (zlecenia są albo od razu przydzielane konkretnemu serwisantowi, albo trafiają do kolejki zgłoszeń oczekujących skąd serwisanci pobierają je dla siebie - w zależności od zasad obsługi serwisu w danej firmie),
 • szybko wyszykiwać zlecenia i zadania przeterminowane lub na dziś,
 • rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
 • bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę (wymagany moduł Faktury),
 • w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu w terminarzu.

Moduł CDN OPT!MA Serwis może współpracować z modułem CDN OPT!MA Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z modułem magazynowym CDN OPT!MA Handel (w zakresie pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne). Użytkownicy, którzy posiadają moduł CDN OPT!MA Analizy, mają możliwość raportowania informacji gromadzonych w module CDN OPT!MA Serwis. Dostępne są następujące zestawienia:

 • analiza czynności wg serwisantów,
 • wykonane czynności w zadanym okresie,
 • najczęściej pobierane części,
 • najczęściej wykonane czynności.

Użytkownik może definiować własne statusy zleceń, które ułatwiają filtrowanie listy i kontrolę realizacji zlecenia.

Formularz zlecenia składa się z pięciu zakładek:

 • Ogólne - zawiera wszystkie informacje ogólne dotyczące zlecenia.
 • Czynności - na zakładce tej Użytkownik może określić czynności do wykonania dla danego zlecenia serwisowego lub wprowadzić notatki.
 • Części - zawiera informacje o wykorzystanych częściach. Z poziomu tej zakładki Użytkownik może pobierać części potrzebne do realizacji zlecenia dokumentem MM lub utworzyć zamówienie u dostawcy na wskazane części.
 • Atrybuty - zawiera informacje o atrybutach przypiętych do zlecenia, za pomocą których można wpisać charakterystyczne cechy danego zlecenia (numer seryjny, dane techniczne samochodu itp.).
 • Dokumenty - zawiera listę związanych ze zleceniem dokumentów.

Każda czynność, jaką należy wykonać w związku z realizacją zlecenia, może być przypisana do innego operatora. Użytkownik może określić sposób, w jaki ma być realizowana przez serwisanta dana czynność. Do wyboru są trzy możliwości:

 • niezależna - czynność, która może być zrealizowana w dowolnym momencie w trakcie realizacji zlecenia,
 • po wykonaniu poprzedniej - czynność, która może być zrealizowana dopiero gdy czynność poprzedzająca ją na liście zostanie wykonana,
 • wg terminu - czynność, która może być zrealizowana w podanym terminie.

W przypadku czynności wykonywanych w podanym terminie istnieje możliwość zarezerwowania czasu w terminarzu konkretnego operatora. Operatorzy mogą również filtrować na liście zlecenia, na których mają przypisane do realizacji czynności.

Na potrzeby obsługi modułu CDN OPT!MA Serwis należy utworzyć dedykowany magazyn serwisowy, na który mają być przesunięte części potrzebne do realizacji zlecenia (np. w firmie remontowo- budowlanej każda budowa może mieć odrębny magazyn serwisowy, na który będzie tworzyła zlecenia serwisowe i przesuwała potrzebne materiały). Pobierając części operator może zdecydować, które z nich mają być fakturowane, a które pozostają kosztem serwisowym i będą rozchodowane dokumentem wewnętrznym RW.

Dla potrzeb kosztorysowania można wyliczyć wartość netto i brutto czynności (usług) i części wpisanych na danym zleceniu.

 

[Powrót]


Zarządzanie

Moduły wspierające procesy decyzyjne zachodzące na różnych poziomach zarządzania w oparciu o zawsze aktualne dane zgromadzone w bazie systemu.

Comarch OPTIMA Każda firma posiada zgromadzony bogaty zasób danych, których szybkie przetwarzanie i podejmowanie na ich podstawie decyzji jest kluczowym procesem działalności.

Każdego rodzaju firma może być wspierana przez moduł Analizy, który ze wszystkich pozostałych modułów CDN OPT!MA wyłuska i przełoży na zrozumiały język w postaci tabel zmiennych i dynamicznych wykresów (torotywch, słupkowych i liniowych) zgromadzone dane. Moduł Analizy pozwoli czybko uzyskać informacje o całej gamie wskaźników finansowo-ekonomicznych i innych.

Moduł Analizy to przydatne narzędzie pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Z programu można uzyskać kilkaset różnego rodzaju analiz, prezentujących dane w dowolnych przekrojach zdefiniowanych przez użytkownika.

Wyniki analiz w postaci wykresów można zapisać do pliku w jednym ze standardowych formatów graficznych.

Analizy i raporty dostępne są nie tylko z poziomu modułu Analizy, ale również można je wywołać kontekstowo z poziomu poszczególnych list i formularzy CDN OPT!MA.

Korzystając z tego modułu można między innymi znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jakie towary sprzedajemy i komu? jak wygląda sprzedaż w poszczególnych kategoriach?
 • jak ma się sprzedaż w czasie w porównaniu ze sprzedażą w innych okresach? ile sprzedaliśmy w tym miesiącu, a ile rok temu?
 • jaki jest stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych?
 • jak wygląda nasz kalendarz płatności?
 • jak przedstawia się struktura wiekowa należności i zobowiązań?
 • kto jest naszym największym wierzycielem i dłużnikiem?
 • jaka jest ilość i wartość zasobów w czasie?
 • jak przedstawia się analiza dokumentów magazynowych (PZ/WZ, PW/RW oraz MM) ze względu na: towar, grupy, kontrahenta, kategorię,
 • jakie są obroty i salda na kontach w układzie miesięcznym? jakie są obroty na kontach w poszczególnych kategoriach? jakie są obroty w dziennikach?
 • jakie są obroty na kontach kosztowych analizowane w dowolnych przekrojach?
 • jakie są przychody i koszty w różnych przekrojach?

 

[Powrót]

Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do podstawowych danych finansowych i nie tylko finansowych swojej firmy, zgromadzonych w systemie CDN OPT!MA. Dane są dostępne na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej. Właściciel lub dyrektor firmy korzystając z przeglądarki internetowej ma dostęp do syntetycznych informacji o:

 • rozliczeniach zapisach księgowych
 • podatkach do zapłaty
 • przychodach i kosztach firmy
 • danych kadrowych

Pulpit Menadżera prezentuje również gotowe analizy i raporty takie jak:

 • analiza obrotów magazynowych
 • raport dłużników i wierzycieli
 • struktura wiekowa należności i zobowiązań
 • oraz wiele innych.

 

Za pośrednictwem modułu można także:

 • Przeglądać dane słownikowe takie jak kartoteki kontrahentów czy pracowników,
 • Sprawdzać statystyki dotyczące ilości wprowadzonych dokumentów,
 • Definiować dostęp do analiz i uprawnienia do baz dla każdego użytkownika,
 • Eksportować wybrane dane do arkusza kalkulacyjnego.

 

Pulpit Menadżera dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Moduł CDN OPT!MA Pulpit Menadżera w wersji stacjonarnej wymaga instalacji w infrastrukturze informatycznej firmy. Niezbędnym do działania aplikacji jest połączenie z Internetem komputera, na którym jest zainstalowana.


Ze względu na swoją specyfikę, Pulpit Menadżera podlega usługowemu sposobowi licencjonowania. Oznacza to, że aby korzystać z modułu użytkownik opłaca miesięczny, stosunkowo niewielki abonament. Dzięki temu rozwiązaniu znacznemu obniżeniu ulega bariera finansowa korzystania z modułu. Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych korzystających z Pulpitu Menadżera koszt oprogramowania zostaje uzależniony od ilości obsługiwanych Klientów.

[Powrót]

Comarch OPTIMA Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia informacji.

Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Tak więc, w zależności od firmy, CRM może oznaczać bardzo różne zagadnienia:

 • rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
 • harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
 • ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
 • bazę wiedzy - wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania.

 

Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami. Można również wprowadzać zadania, jakie powinni wykonać poszczególni operatorzy w związku z obsługą klientów. Znacznym ułatwieniem jest możliwość wprowadzenia zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych. Dzięki temu można wiązać ze sobą kontakty i zadania dotyczące jednego wątku (na przykład poszczególnych projektów realizowanych w firmie). Pozwala to na znacznie łatwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków.

Program umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie. Dzięki temu Użytkownik ma pełny wgląd z dokumentacje zgromadzoną w związku z realizacją danego zadania.

Równocześnie każdy kontakt/ zadanie może mieć opiekuna. Do każdego zadania przypisać można osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu gdzie jedna osoba (np. kierownik działu) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania. Dla każdego zadania operator odpowiedzialny może wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajduje się dane zadania. Przełożony może łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz stopień realizacji całego wątku (projektu).

Moduł CRM to również analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych klientów przy założonej stawce godzinowej.

Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań. Poszczególnym operatorom daje on możliwość kontroli powierzonych im zadań. Terminarz może być wykorzystywany również przez szefa, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, szybkiego wglądu do przypisanych im zdań, modyfikacji czy też dodania nowych. Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają takie same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. Użytkownik tworzy wzorce faktur, gdzie wpisuje, dla jakich kontrahentów faktury będą generowane. Określa również, jakie usługi, w jakiej ilości oraz w jakiej cenie będą fakturowane. Na podstawie takich wzorców może następnie automatycznie tworzyć faktury sprzedaży w module handlowym.

[Powrót]

Moduł Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie oraz katalogowanie różnego rodzaju dokumentów firmy. Centralnym miejscem w module jest Biblioteka dokumentów gdzie Użytkownik ma możliwość wprowadzania dokumentów, załączanie skanów, plików oraz ich opisywanie w dowolny sposób. Użytkownik może z poziomu CDN OPT!MA wywołać funkcje skanowania dokumentu bezpośrednio do programu.W programie dokumenty mogą być zapisywane w dwóch miejscach: w bazie firmy lub też w bazie konfiguracyjnej. W pierwszym przypadku dokumenty będą dostępne tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do konkretnej bazy, w drugim zaś dokumenty będą widoczne dla wszystkich firm. Ma to znaczenie w przypadku, gdy na jednym systemie prowadzona jest działalność więcej niż jednej firmy. Funkcja zapisu w bazie konfiguracyjnej może być przydatna również w przypadku biur rachunkowych, gdzie każdy Klient ma oddzielną bazę danych (i tam są gromadzone związane z nim dokumenty), a dodatkowo są dokumenty dotyczące pracy biura (które powinny być dostępne niezależnie od tego, na której bazie firmowej pracuje aktualnie operator).

Dokumenty (w dowolnym formacie) gromadzone w Bibliotece można swobodnie grupować w tworzonych katalogach. Informacje o dokumentach gromadzone są w postaci formularzy, na których znajdą się m.in. informacje takie jak: typ dokumentu, jego tytuł, czego dotyczy, data wprowadzenia, status, operator odpowiedzialny za dokument. Dodatkowo istnieje możliwość opisywania dokumentu poprzez definiowalne atrybuty.

Każdy dokument zapisany w Bibliotece może być powiązany z różnymi podmiotami oraz dowolną ilością dokumentów (głównie handlowych), wystawianych w systemie CDN OPT!MA. Powiązanie z transakcjami działa również w drugą stronę - jedną transakcję zarejestrowaną w programie można połączyć z dowolną ilością dokumentów zgromadzonych w Bibliotece.

Moduł Obieg dokumentów posiada bardzo szeroki zakres definiowania uprawnień dostępu do dokumentów. Dla każdego pracownika mającego dostęp do modułu można określić, do której grupy dokumentów ma dostęp oraz w jakim zakresie: czy powinien posiadać wgląd w dokumenty, możliwość zmiany, czy też może edytować tylko dokumenty wprowadzone wyłącznie przez siebie.

[Powrót]

Podane poniżej ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi. Aby uzyskać bieżące ceny prosimy o kontakt.

Comarch OPTIMA cennik

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Niniejszy opis podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania bez zgody właściciela.
 • Ponad 20 lat na rynku

 • tylko legalneoprogramowanie

 • szybkie dostawy

 • możliwość negocjacji cen

 • Bezpieczne zakupy

 • Profesjonalnedoradztwo

 • Przejrzyste zakupy

Na blogu

NOWOCZESNE PROGRAMY DO WSPIERANIA KOMUNIKACJI. SPRAWDŹ CZY ZNASZ!

NOWOCZESNE PROGRAMY DO WSPIERANIA KOMUNIKACJI. SPRAWDŹ CZY ZNASZ!

05-07-2019
Normalne funkcjonowanie wiążę się z komunikacją z innym osobami, bo dzięki niej możemy się z każdym porozumieć, realizując swoje plany, spełniając potrzeby. To niby oczywiste, ale nie dla wszystkich łatwe do zrealizowania, bo są osoby, które z racji swoich niepełnosprawności –...

więcej

Zamówienie z dofinansowaniem w Arante – to nie problem !

Zamówienie z dofinansowaniem w Arante – to nie problem !

26-06-2019
Jeżeli ubiegasz się o dofinansowanie produktu, to z pewnością będziesz potrzebował fakturę proforma, aby przedstawić ją w odpowiedniej instytucji. W naszym sklepie to żaden problem i w bardzo szybki sposób można taką fakturę pozyskać.

więcej

8 rozwijających gier dla Twojego Dziecka na wakacje

8 rozwijających gier dla Twojego Dziecka na wakacje

12-06-2019
Już niebawem rozpoczynają się wakacje, a więc czas, w którym dzieci mają więcej czasu na zabawę.Przedstawiamy Wam ciekawe produkty uatrakcyjniające spędzanie wolnego czasu, zarówno w domu jak i podróży, czy na wakacjach.

więcej